GABINET DE SERVEIS PROFESSIONALS

 

Castellano

 

 

 

 

 

 

A efectes de qualsevol contractació de treballs de consultoria o formació sobre seguretat i salut (prevenció de riscos laborals), informem que el Reial Decret 39/1997 de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció (BOE núm. 27) estableix al seu article 37 les funcions que pot desenvolupar un Tècnic de nivell superior.

Entre aquestes funcions es troba la formació i informació de caràcter general, a tots els nivells, i a les matèries pròpies de la seva àrea d'especialització (art. 37.1.c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACREDITACIONS PROFESSIONALS. 

A efectes del art. 10.d de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, que obliga a facilitar dades acadèmiques i de col·legiació sobre les professions regulades s'informa que:

El màxim responsable del gabinet és Jordi de la Fuente Escudero amb NIF núm. 40.993.458-Y. Les seves dades acadèmiques i de col·legiació a efectes dels diferents serveis del gabinet amb consideració de professió regulada són els que s'indiquen per a cada tipus de servei.

Acreditacions per a la prestació de serveis de consultoria i/o de formació relacionada amb gestió de la seguretat i salut en el treball.

Títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, que faculta per actuar dins el territori català i espanyol, en el marc de les funcions que atribueix el RD 39/1997 art. 37, per a cadascuna de les següents àrees d'especialització (3 especialitats):

   Seguretat en el treball.

   Higiene industrial.

  Ergonomia i psicosociologia aplicada.

Formació com a tècnic competent per a la redacció de plans d'autoprotecció segons el Decret 30/2015.

Acreditacions per a exercir serveis de consultoria i/o formació relacionada amb sistemes de gestió (qualitat, medi ambient, seguretat i salut...).

Lamentablement, no existeix acreditació legal que reguli l'exercici d'aquest tipu de serveis, fet que ha ocasionat als darrers anys un enorme increment de consultores i un elevat índex d'intrusisme professional. 

Suggerim als clients exigir requisits d'experiència contrastada. El nostre gabinet es troba en actiu des de l'any 2000. El consultor senior que presta els serveis personalment, aporta experiència continuada des de llavors, a diversos sectors, per tot el territori català i espanyol (veure experiència).

Afegit a l'experiència, summa el reciclatge continu, fent ús de bibliografia i articles existents sobre l'especialitat d'organització i estrategia, dins el món de l'administració d'empreses. Tot plegat, permet posar a l'abast del client un bagatge important.

Recordem als clients que pel seu interès cal exigir sempre acreditacions professionals i experiència contrastada abans de contractar qualsevol servei.